open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Kwaliteit

EuroPort Business School hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar opleidingen. Deze kwaliteit wordt op meerdere manieren gerealiseerd.

CREBO en CROHO
De Associate degree en hbo-beroepsopleidingen van Hogeschool EuroPort Business School hebben een CROHO-registratie en de MBO-beroepsopleidingen van EuroPort Business School hebben een CREBO-registratie. Dit staat voor Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs en Centraal Register Beroeps Opleidingen. Beide registers worden beheerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

NVAO 
De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie geeft voor de CROHO geregistreerde opleidingen een accreditatie af. Dit is een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven is voldaan ten aanzien van het opleidingsprogramma, medewerkers, voorzieningen, resultaten en interne kwaliteitszorg. De Minister van OCW heeft mede op basis van van een adviesrapport van de NVAO besloten om de accreditatie voor de bachelor-opleiding International Business & Management Studies (voltijd) en het hieraan verbonden Associate degree programma in te trekken. Op 19 mei a.s. zal het beroep van EuroPort Business School tegen deze beslissing door de Raad van State worden behandeld.

Kwaliteit van het onderwijs
De kwaliteit van de MBO-opleidingen wordt gewaarborgd via de Wet op Onderwijs Toezicht (WOT) en de inspectie van het onderwijs.

De inspectie van het onderwijs heeft op 11 december 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de programmering en de te verwachten realisatie van de onderwijstijd. De conclusie van dit onderzoek is dat EPBS voldoende uren heeft geprogrammeerd en dat deze naar verwachting ook worden gerealiseerd, waarmee wordt voldaan aan artikel 7.2.7 lid 3 van de WEB. De rapportage van de bevindingen zijn aan EPBS gerapporteerd in een brief gedateerd 14 december 2009.

In het kader van een onderzoek naar de kwaliteit van de examinering door de inspectie van het onderwijs heeft EuroPort Business School een zelfevaluatierapport opgesteld. Lees hier het zelfevaluatierapport 2009. Het zelfevaluatierapport 2010 kunt u hier downladen. Het rapport van de inspectie van het onderwijs 2010-2011 voor de opleidingen Exportmedewerker Buitendienst en Ondernemer Detailhandel treft u hier aan. Daarnaast is er in december 2011 een rapport verschenen betreffende de opleiding Marketingmedewerker (90532).

Op 11 november 2013 heeft de inspectie van het onderwijs een tweetal rapporten uitgebracht over de toelating van studenten tot de bacheloropleidingen Bedrijfskunde en International Business and Management Studies. Deze rapporten treft u aan op de website van de Onderwijsinspectie via het aanklikken van deze link. EuroPort Business School heeft bezwaar gemaakt tegen de inhoud van beide rapporten. Bij uitspraak van de Raad van State is het bezwaar van EuroPort Business School - dat beide rapporten ook aan de Wet Openbaarheid Bestuur hadden moeten worden getoetst voor openbaarmaking - gegrond verklaard.

Iedere drie jaar onderzoekt de inspectie van het onderwijs het functioneren en presteren van een school. Dit onderzoek heet de Staat van de Instelling. In 2014 heeft dit onderzoek plaatsvonden naar de Mbo-opleidingen van EuroPort Business School. Op 20 juni 2014 is het rapport Staat van de Instelling EuroPort Business School openbaar gemaakt. Conclusie van het rapport is dat er geen risico's zijn en dat de kwaliteitsborging voldoende is. 

Naar aanleiding van signalen in de pers is door de inspectie van het onderwijs in november 2015 een onderzoek ingesteld naar de toetsing en examinering binnen EuroPort Business School. Op basis van het onderzoek zijn geen onregelmatigheden vastgesteld bij het toetsen en examineren. Wel heeft de inspectie van het onderwijs opmerkingen bij de toelatings- en vrijstellingsprocedure. EuroPort business school is het niet eens met de conclusies in het rapport van 7 maart 2016 en heeft haar zienswijze bij het rapport laten voegen. 

EuroPort Business School hanteert een klachtenregeling. Daarnaast is op de opleidingen van EuroPort Business School een Onderwijs- en Examenregeling (OER) van toepassing. De klachtenregeling en de Onderwijs- en Examenregeling wordt voor aanvang van de opleiding aan de studenten verstrekt. Beide regelingen zijn ook op te vragen via de onderwijsadministratie.

MBO verslag van werkzaamheden
EPBS stelt jaarlijks een verslag van werkzaamheden op betreffende de MBO-opleidingen. Lees hier het verslag van werkzaamheden voor het studiejaar 2008-2009. Lees hier het verslag van werkzaamheden voor het studiejaar 2009-2010.

Studentenenquete(s)
De aandacht die EuroPort Business School besteedt aan kwaliteit resulteert in tevreden klanten. Tijdens de opleiding en na afloop van de stage vullen studenten enquêtes in. Aan de hand van deze enquêtes kan niet alleen de kwaliteit gemeten worden, maar – belangrijker nog – wordt ook inzichtelijk gemaakt op welke punten de kwaliteit nog verder kan worden verbeterd.

Algemene voorwaarden 
Op de verschillende diensten van EuroPort Business School zijn algemene voorwaarden van kracht. Deze zijn onderstaand weergegeven.