open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Kwaliteit

EuroPort Business School hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar opleidingen. Deze kwaliteit wordt op meerdere manieren gerealiseerd.

CREBO en CROHO
De Associate degree en hbo-beroepsopleidingen van Hogeschool EuroPort Business School hebben een CROHO-registratie en de MBO-beroepsopleidingen van EuroPort Business School hebben een CREBO-registratie. Dit staat voor Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs en Centraal Register Beroeps Opleidingen. Beide registers worden beheerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

NVAO 
De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie geeft voor de CROHO geregistreerde opleidingen een accreditatie af. Dit is een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven is voldaan ten aanzien van het opleidingsprogramma, medewerkers, voorzieningen, resultaten en interne kwaliteitszorg. De Minister van OCW heeft mede op basis van van een adviesrapport van de NVAO besloten om de accreditatie voor de bachelor-opleiding International Business & Management Studies (voltijd) en het hieraan verbonden Associate degree programma in te trekken. Op 19 mei a.s. zal het beroep van EuroPort Business School tegen deze beslissing door de Raad van State worden behandeld.

Kwaliteit van het onderwijs
De kwaliteit van de MBO-opleidingen wordt gewaarborgd via de Wet op Onderwijs Toezicht (WOT) en de inspectie van het onderwijs.

De inspectie van het onderwijs heeft op 11 december 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de programmering en de te verwachten realisatie van de onderwijstijd. De conclusie van dit onderzoek is dat EPBS voldoende uren heeft geprogrammeerd en dat deze naar verwachting ook worden gerealiseerd, waarmee wordt voldaan aan artikel 7.2.7 lid 3 van de WEB. De rapportage van de bevindingen zijn aan EPBS gerapporteerd in een brief gedateerd 14 december 2009.

In het kader van een onderzoek naar de kwaliteit van de examinering door de inspectie van het onderwijs heeft EuroPort Business School een zelfevaluatierapport opgesteld. Lees hier het zelfevaluatierapport 2009. Het zelfevaluatierapport 2010 kunt u hier downladen. Het rapport van de inspectie van het onderwijs 2010-2011 voor de opleidingen Exportmedewerker Buitendienst en Ondernemer Detailhandel treft u hier aan. Daarnaast is er in december 2011 een rapport verschenen betreffende de opleiding Marketingmedewerker (90532).

Op 11 november 2013 heeft de inspectie van het onderwijs een tweetal rapporten uitgebracht over de toelating van studenten tot de bacheloropleidingen Bedrijfskunde en International Business and Management Studies. Deze rapporten treft u aan op de website van de Onderwijsinspectie via het aanklikken van deze link. EuroPort Business School heeft bezwaar gemaakt tegen de inhoud van beide rapporten. Bij uitspraak van de Raad van State is het bezwaar van EuroPort Business School - dat beide rapporten ook aan de Wet Openbaarheid Bestuur hadden moeten worden getoetst voor openbaarmaking - gegrond verklaard.

Iedere drie jaar onderzoekt de inspectie van het onderwijs het functioneren en presteren van een school. Dit onderzoek heet de Staat van de Instelling. In 2014 heeft dit onderzoek plaatsvonden naar de Mbo-opleidingen van EuroPort Business School. Op 20 juni 2014 is het rapport Staat van de Instelling EuroPort Business School openbaar gemaakt. Conclusie van het rapport is dat er geen risico's zijn en dat de kwaliteitsborging voldoende is. 

Naar aanleiding van signalen in de pers is door de inspectie van het onderwijs in november 2015 een onderzoek ingesteld naar de toetsing en examinering binnen EuroPort Business School. Op basis van het onderzoek zijn geen onregelmatigheden vastgesteld bij het toetsen en examineren. Wel heeft de inspectie van het onderwijs opmerkingen bij de toelatings- en vrijstellingsprocedure. EuroPort business school is het niet eens met de conclusies in het rapport van 7 maart 2016 en heeft haar zienswijze bij het rapport laten voegen. 

EuroPort Business School hanteert een klachtenregeling. Daarnaast is op de opleidingen van EuroPort Business School een Onderwijs- en Examenregeling (OER) van toepassing. De klachtenregeling en de Onderwijs- en Examenregeling wordt voor aanvang van de opleiding aan de studenten verstrekt. Beide regelingen zijn ook op te vragen via de onderwijsadministratie.

MBO verslag van werkzaamheden
EPBS stelt jaarlijks een verslag van werkzaamheden op betreffende de MBO-opleidingen. Lees hier het verslag van werkzaamheden voor het studiejaar 2008-2009. Lees hier het verslag van werkzaamheden voor het studiejaar 2009-2010.

Studentenenquete(s)
De aandacht die EuroPort Business School besteedt aan kwaliteit resulteert in tevreden klanten. Tijdens de opleiding en na afloop van de stage vullen studenten enquêtes in. Aan de hand van deze enquêtes kan niet alleen de kwaliteit gemeten worden, maar – belangrijker nog – wordt ook inzichtelijk gemaakt op welke punten de kwaliteit nog verder kan worden verbeterd.

Algemene voorwaarden 
Op de verschillende diensten van EuroPort Business School zijn algemene voorwaarden van kracht. Deze zijn onderstaand weergegeven.

Partners

Voor de onderstaande organisaties verzorgen wij nog steeds of hebben wij opleidingen/trainingen verzorgd:

 • Rabobank
 • Unive
 • Arval lease maatschappij
 • Topsport Amsterdam
 • GlaxoSmithKline
 • Intratuin
 • V&D
 • La Place
 • Cuperus
 • C1000
 • Branchevereniging Extendum
 • Hutten catering
 • Wave international

Algemene informatie

Lestijden
De lestijden zijn opgebouwd uit dagdelen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Een lesweek bestaat uit 9 dagdelen les en begeleide projecten en 1 dagdeel vrij/zelfstudie. Dit betekent dat een lesweek (minimaal) 27 klokuren telt.

Daarnaast bestaat van 16.00 – 17.30 uur de mogelijkheid van (begeleide) zelfstudie of tentamenvoorbereiding.

Vakanties
Het studiejaar wordt onderbroken door vakanties. De perioden zijn in principe als volgt: 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie en 2-6 weken zomervakantie (afhankelijk van de stageperiode).

Tentamens en toetsing
Per trimester zijn er twee tentamenmomenten: tentamen in week 8 van het blok en hertentamen in week 10 van het blok. Daarnaast is er een vaste hertentamenperiode in augustus. In de vierde week van ieder trimester is er een toets voor de Mbo studenten. Deze toetsen vormen voor de Mbo-opleidingen voortgangstoetsen. Voor de Mbo opleidingen bestaat de opleiding daarnaast ook uit kwalificerende examens.

Verlengde inschrijving
Als je aan het einde van de opleiding niet alle tentamens hebt afgerond, kun je gebruik maken van een verlengde inschrijving. Met een verlengde inschrijving heb je het recht om gedurende het studiejaar tentamens af te leggen, opdrachten af te ronden, stage te lopen en af te studeren.
Een verlengde inschrijving kost € 1.250,-- per trimester, zodat je nooit meer kwijt bent dan € 5.000,-- per jaar. Verlengde inschrijving voor stage en afstuderen kost € 250,-- per maand.

Electronische leeromgeving
Via het internet ondersteunt EPBS de student optimaal: het studiepplatform, e-learning, e-mail, nieuws, studiegidsen, cijferadministratie en ga zo maar door vormen een prima hulp bij je studieplanning. Op de vestigingen van EPBS kun je tevens werken op het draadloze netwerk. Daarnaast kun je ook vanuit thuis werken op het netwerk van EPBS

Samenwerking
EuroPort Business School is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Erkenning
EuroPort Business School is tot en met 31 augustus 2020 als rechtspersoon erkend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op grond van de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Tevens bezit EuroPort Business School een aantal diploma-erkenningen in het kader van de WEB. Deze opleidingen staan geregistreerd in het CREBO (Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs).

Waarom particulier Mbo of Hbo bij EPBS?

EuroPort Business School is geen “gewone” school
Vanaf de eerste dag dat je bij ons binnenstapt zul je merken dat EuroPort Business School geen “gewone” school is. Mbo-4 in slechts 1, 2 of jaar, particulier onderwijs, kleinschalig en persoonlijk zijn enkele van de redenen om voor EuroPort Business School te kiezen. Wij hebben passie voor het onderwijs dat wij je aanbieden en dat merk je aan een aantal zaken.

 • Begeleiding en coaching vinden wij erg belangrijk. De jaren die je bij ons studeert word je continu begeleid door een vaste personal coach.
 • Alles wat je leert moet je toe kunnen passen in de praktijk. Daarom werken wij met docenten die zelf uit die praktijk komen. Het zijn specialisten op hun vakgebied, ervaren mensen uit de praktijk.
 • Leren doe je niet alleen uit boeken, maar ook door te kijken hoe het er in het echt aan toe gaat. Daarom gaan we regelmatig op (internationale) excursie, werkbezoek en ga je ook op stage.
 • Voor succes is een optimale studie-omgeving cruciaal. EuroPort Business School investeert daarom veel in technologie, betere docenten, kleinere groepen en meer lessen. Zo kennen wij in principe dan ook geen lesuitval.
 • Het is prettig als je iedereen kent bij wie je op school zit. Daarom werkt EuroPort Business School met kleine vestigingen met max. 250 studenten en heb je les in kleine groepen van maximaal twintig studenten. Vaardigheidstrainingen volg je vaak in groepen van circa 10 personen. Docenten en medewerkers kennen je gewoon bij naam!
 • Onderwijs moet goed bereikbaar zijn. Daarom vind je ons in Rotterdam pal naast het NS-station.
 • Particulier onderwijs. EuroPort Business School is een particuliere opleiding voor particulier MBO. EPBS investeert de ontvangen gelden in (onderwijs-)technologie, betere docenten, kleinere klassen en vooral ook meer lessen. Er worden gemiddeld zo’n 27 contacturen per week aangeboden in groepen van maximaal 20 studenten. Een aanzienlijk deel van de studenten bekostigt de opleiding helemaal zelf. Je medestudenten hebben, net als jij, een bewuste keuze gemaakt. Dat zorgt samen met de extra aandacht voor betere studieresultaten.

EuroPort Business School biedt 7 MBO-opleidingen aan:

Wil je een brochure downloaden? Dat kan ook! Klik op de onderstaande link om een brochure te downloaden.


Noot: EuroPort Business school is een particuliere school. Dit betekent dat EPBS niet bekostigd wordt door de overheid. In de wandelgangen wordt zo' n school ook wel een privé school voor privé Mbo genoemd.

Onderwijsconcept

For ambitious students only
EuroPort Business School biedt opleidingen aan waarbij een ambitieuze instelling van de student centraal staat. De onderwijsprogramma’s zijn intensief en ambitieus samengesteld waarbij naast de theoretische en praktische competenties ook persoonlijke groei centraal staat. EuroPort Business School streeft ernaar het beste uit de student te halen.

Exclusief

De opleidingen bij EuroPort Business School vergen de nodige inzet van studenten vanwege het intensieve programma gedurende het opleidingstraject. Daarom is het van belang de studenten te selecteren die op dit niveau kunnen werken en leren, dit blijkt o.a. uit de intake-assessment die elke student moet ondergaan. Een stukje exclusiviteit vind je ook terug in het uitdagende en gevarieerde opleidingsstructuur.

Excellence
Excellence bij EuroPort Business School uit zich in de faciliteiten op school, de innovatieve onderwijsprogramma’s en de docenten uit het bedrijfsleven (professionals). De vestiging van EuroPort Business School bevindt zich op een gemakkelijk bereikbare locatie en is voorzien van alle faciliteiten die je nodig hebt om het beste uit jezelf te halen. Je kiest niet zomaar voor een school maar voor EuroPort Business School.

Internationaal
EuroPort Business School profileert zich als een internationale business school. De grenzen vervagen doordat er steeds meer contacten gelegd worden in het buitenland. Bedrijven oriënteren zich internationaal om open te staan voor grotere doelgroepen en markten.
EuroPort Business School heeft naast de vestiging Rotterdam ook een samenwerkingsverband met de Beijing Golden Orient campus in China. De campus in China maakt het mogelijk uitwisselingsprogramma’s en projecten aan te bieden binnen het onderwijsprogramma van EuroPort Business School.

Community
Een school moet naast het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs ook gezellig zijn. Het moet een plek zijn waar je je volop kan ontwikkelen en ontplooien om uiteindelijk individueel, of in teamvorm, tot hoge prestaties te komen. De kleinschaligheid binnen EuroPort Business School geeft een persoonlijke touch aan de opleiding die je bij onze school volgt.

Bedrijfsleven
EuroPort Business School heeft nauwe relaties met de grootste en belangrijkste bedrijven uit het bedrijfsleven. Onderwijsprogramma’s worden onder andere opgezet in samenwerking met het bedrijfsleven. EuroPort Business School is door het Ministerie van Economische Zaken erkend als kennisinstelling voor het MKB. Daarnaast heeft EuroPort Business School partnerships met diverse gerenommeerde bedrijven.